Publications

3月 2021 IEEE Access, vol. 8, pp. 196633-196646, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3033795.

Deep Efficient End-to-End Reconstruction (DEER) Network for Few-View Breast CT Image Reconstruction

Huidong Xie; Hongming Shan; Wenxiang Cong; Chi Liu; Xiaohua Zhang; Shaohua Liu; Ruola Ning; Ge Wang
3月 2021 Acta Radiol. 2020 Oct 18;284185120963923. doi: 10.1177/0284185120963923.

The cone-beam breast computed tomography characteristics of breast non-mass enhancement lesions

Wei Kang, Wuning Zhong, Danke Su
3月 2021 Eur Radiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00330-020-07277-8

Contrast-enhanced cone beam breast CT features of breast cancers: correlation with immunohistochemical receptors and molecular subtypes

Yue Ma, Aidi Liu, Avice M. O’Connell, Yueqiang Zhu, Haijie Li, Peng Han, Lu Yin, Hong Lu & Zhaoxiang Ye
3月 2021 Diagn Interv Imaging. 2020;S2211-5684(20)30002-4. doi:10.1016/j.diii.2020.01.001

Optimal Acquisition Time to Discriminate Between Breast Cancer Subtypes With Contrast-Enhanced Cone-Beam CT

J T Chen, C Y Zhou, N He, Y P Wu
3月 2021 Eur Radiol (2020) doi:10.1007/s00330-019-06587-w

Cone-beam breast CT features associated with HER2/neu overexpression in patients with primary breast cancer

Yueqiang Zhu, Yuwei Zhang, Yue Ma, Haijie Li, Aidi Liu, Peng Han, Lu Yin, Nan Lv, Zhijun Li, Hong Lu, Peifang Liu & Zhaoxiang Ye
3月 2021 European Journal of Radiology, Volume 120, 2019, 108674

Comparison of comfort between cone beam breast computed tomography and digital mammography

Haijie Li, Lu Yin, Ni He, Peng Han, Yueqiang Zhu, Yue Ma, Aidi Liu, Hong Lu, Zhipeng Gao, Peifang Liu, Yaopan Wu, Zhaoxiang Ye

Scan QR Code via mobile phone

Koning WeChat QR

Scan this QR code with your mobile phone to chat with us.