Publications

Dec 2020 Cancer Imaging ( IF 2.193 ) Pub Date : 2020-12-14 , DOI: 10.1186/s40644-020-00365-4

The diagnostic performance of quantitative mapping in breast cancer patients: a preliminary study using synthetic MRI

Tiebao Meng, Ni He, Haoqiang He, Kuiyuan Liu, Liangru Ke, Huiming Liu, Linchang Zhong, Chenghui Huang, Anli Yang, Chunyan Zhou, Long Qian, Chuanmiao Xie
Oct 2020 IEEE Access, vol. 8, pp. 196633-196646, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3033795.

Deep Efficient End-to-End Reconstruction (DEER) Network for Few-View Breast CT Image Reconstruction

Huidong Xie; Hongming Shan; Wenxiang Cong; Chi Liu; Xiaohua Zhang; Shaohua Liu; Ruola Ning; Ge Wang
Oct 2020 Front. Oncol., 20 October 2020

Intravoxel Incoherent Motion Diffusion-Weighted Imaging for Quantitative Differentiation of Breast Tumors: A Meta-Analysis

Jianye Liang†, Sihui Zeng†, Zhipeng Li, Yanan Kong, Tiebao Meng, Chunyan Zhou, Jieting Chen, YaoPan Wu* and Ni He*
Oct 2020 Acta Radiol. 2020 Oct 18;284185120963923. doi: 10.1177/0284185120963923.

The cone-beam breast computed tomography characteristics of breast non-mass enhancement lesions

Wei Kang, Wuning Zhong, Danke Su
Oct 2020 Acta Radiologica ( IF 1.635 ) Pub Date : 2020-10-18 , DOI: 10.1177/0284185120963923

The cone-beam breast computed tomography characteristics of breast non-mass enhancement lesions

Wei Kang, Wuning Zhong, Danke Su
Oct 2020 Eur Radiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00330-020-07277-8

Contrast-enhanced cone beam breast CT features of breast cancers: correlation with immunohistochemical receptors and molecular subtypes

Yue Ma, Aidi Liu, Avice M. O’Connell, Yueqiang Zhu, Haijie Li, Peng Han, Lu Yin, Hong Lu & Zhaoxiang Ye

Scan QR Code via mobile phone

Koning WeChat QR

Scan this QR code with your mobile phone to chat with us.